Polityka Prywatności

Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe pozyskane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://dostepnemieszkanie.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w formularzu zgody jest HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746670, NIP: 7010848439, REGON: 381137689 (dalej „my” lub „HRE Investments”).

Kontakt z administratorem

Wszelkie zapytania oraz decyzje związane z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:

lub

  • pisemnej na adres: HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa.

Kategorie zbieranych danych. Dobrowolność podania danych.

Dane osobowe zbierane bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem formularza to: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

Podanie danych jest dobrowolne.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody Twoje dane będą przetwarzane w celu zebrania podpisów popierających petycję, przekazania ich do odpowiednich organów publicznych, publicznego udostępnienia Twojego imienia i nazwiska w związku z petycją na stronie internetowej https://dostepnemieszkanie.pl oraz na jej profilu Facebook oraz prowadzenia komunikacji z Tobą o dalszych działaniach w związku z petycją.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane przetwarzane w związku

W przypadku danych przetwarzanych w związku z petycją, Twoje dane będą przez nas przechowywane do momentu złożenia petycji do odpowiednich organów publicznych, po zakończeniu zbiórki podpisów, oraz przez okres 9 (dziewięciu) kolejnych miesięcy, jednakże w każdym przypadku nie później, niż do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

W przypadku danych przetwarzanych w związku z petycją Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które wpierają nas przy realizacji petycji, w tym dostawcom usług IT (w szczególności dostawcom oprogramowania służącego zarządzaniu bazami danych) oraz agencji PR. Ponadto Twoje dane osobowe zostaną przekazane w związku ze złożoną petycją do odpowiednich organów publicznych.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania służącego zarządzaniu bazami danych), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe lub inne podobne.

W przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia działań marketingowych takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

dostępu do Twoich danych

w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane przetwarzamy oraz otrzymać kopię Twoich danych; w przypadku kolejnych żądań uzyskania kopii danych możemy nałożyć na Ciebie opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego, kolejnego żądania

sprostowania Twoich danych

gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo nieaktualne.

usunięcia Twoich danych

·         gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;

·         gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

·         gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

·         gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

do ograniczenia przetwarzania Twoich danych

·         gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym sprawdzamy ich prawidłowość;

·         gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;

·         dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;

·         gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym ustalimy, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu.

wycofania zgody w dowolnym momencie

gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

wniesienia skargi do organu nadzorczego

gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka Cookies

Dla Państwa wygody strona https://dostepnemieszkanie.pl używa plików cookies aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Strona https://dostepnemieszkanie.pl  wykorzystuje dwa rodzaje cookies:

  • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających),
  • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika) takie jak:\
    • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
    • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których może odsyłać strona https://dostepnemieszkanie.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej zaprezentowano sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.